حدیث

از چیزهایی که در دنیا ننگ و در آخرت آتش است ،خودت را حفظ کن            امام جواد علیه السلام